دکتر مهدی ناظمی - مدیر گروه علوم ورزشی

نام و نام خانوادگی دکتر مهدی ناظمی
مرتبه علمی  
تحصیلات

کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی از دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتری مدیریت ورزشی از دانشگاه فردوسی مشهد

تلفن  051-55258801 داخلی 108
ایمیل nazemi@kashmar.ac.ir