درراستای بهره مندی از ظرفیت دانشگاهها و ارتباط با حوزه صنعت،شبکه دانشگاهی درکاشمر راه اندازی می شود

فرماندار کاشمر گفت:درراستای بهره مندی از ظرفیت دانشگاهها و ارتباط با حوزه صنعت و اجرا شبکه دانشگاهی شهرستان با حضور تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کاشمر راه اندازی می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر مسلم ساقی در دیدار با مدیر مراکز رشد پارک علم فناوری خراسان رضوی که رئیس مرکز آموزش عالی و مدیر مرکز نوآوری کاشمر حضورداشتند؛ طی سخنانی اظهارداشت: تعریف پروژه های جدید درشهرستان باید بر اساس کار مطالعاتی و پژوهشی باشد و اگر تصمیم بر تعریف پروژه جدیدی است ضرورت دارد که از قبل کارهای مطالعاتی آن با همکاری و استفاده از نظر دانشگاهها صورت پذیرد.
وی با تاکید بر هم افزایی و وحدت رویه در تمامی بخشها و حوزه های اجرایی از راه اندازی شبکه دانشگاهی شهرستان خبرداد و ابرازامیدواری کرد؛ با راه اندازی این شبکه بتوایم بدور از موازی کاری از ظرفیت دانشگاهها و اساتید دانشگاهی ، یک ارتباط دوسویه و تعاملی با حوزه صنعت و اجتماعی برقرار نماییم.
فرماندار تصریح نمود:برای ارتقا مرکز نوآوری از تمام ظرفیتها باید بهره گیری نماییم.
وی با بیان اینکه مردم خیر اندیش شهرستان درزمینه وقف پیشگام بوده اند برلزوم ترویج و هدایت موقوفه های جدید در زمینه علم و فناوری و حمایت از مبتکرین و نوآوران ومخترعین تاکید کرد.
فرماندار بابیان اینکه کارهای پژوهشی و تحقیقاتی باید بیشتر کاربردی و تاثیرگذاردر زندگی روزمره مردم باشد تشکیل و راه اندازی بنیاد نخبگان در شهرستان را خواستار شد. مدیر مراکز رشد پارک علم وفناوری خراسان رضوی بابیان اینکه مراکز رشد بازوی مشورتی مدیریت اجرایی شهرستان در بخشهای مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و صنعتی خواهد بود؛ گفت:
هدفمان بهره گیری از پتانسیل های مراکز رشد در جهت ارتباط بین حوزه پژوهش با سیستم اجرایی و حمایت از نوآوران و طرح های دانش بنیان و ایده پردازان است.
سید ایمان شریعتی درادامه برلزوم همراهی و تعامل و همگرایی مراکز رشد با سیستم اجرایی شهرستان تاکید کرد.
رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر با بیان اینکه در مرکز آموزش عالی کاشمر 800دانشجو در شش رشته مشغول به تحصیلند؛ افزود: افق توسعه مرکز بر اساس سند امایش و توسعه راهبردی مرکز برمبنای توسعه پایدار در بخشهای آب و جامعه تعریف شده است .
دکترهادی معماریان خلیل آباد بااشاره به پتانسیل های شهرستان در زمینه کشاورزی از امادگی این مرکز در حمایت از استقرار واحدهای دانش بیا ن برای توسعه و پیشرفت منطقه خبرداد .
وی به ارائه گزارشی از اخرین وضعیت مرکز نوآوری کاشمر و زیرساختهای لازم در خصوص ارتقا به مرکز رشد پرداخت.
دکتر عاقل مدیر مرکز نوآوری شهرستان نیز گزارشی از فعالیتها و اقدامات این مرکز در زمینه حمایت از نخبگان و دانش پژوهان و ایده پردازان در شهرستان ارائه نمود.