خانم رمضانی - مدیرگروه کامپیوتر

 

نام و نام خانوادگی فائزه رمضانی  
مرتبه علمی  
تحصیلات

دکتری سیستم های نرم افزاری- دانشگاه فردوسی مشهد (در حال تحصیل)

تلفن  051-55258801 داخلی 114
ایمیل f.ramezani@kashmar.ac.ir