حضور دکتر هادی معماریان و دکتر جودوی عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب در جلسه کمیته فنی ایمنی آب شهرستان

حضور دکتر هادی معماریان رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر و دکتر جودوی عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب در جلسه کمیته فنی ایمنی آب شهرستان و ارائه‌ی نقطه نظرات و توصیه های فنی.
در انتهای جلسه بازدید از آزمایشگاه کیفیت آب شهرستان نیز انجام و راه های همکاری متقابل بررسی شد.

روابط عمومی مرکز آموزش عالی کاشمر

دسته مطلب: