جلسه مجازی انجمن علمی رشته علوم ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار شد

جلسه انجمن علمی رشته علوم ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر به صورت مجازی  برگزار شد.
مدیر گروه علوم ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر  گفت: در این جلسه پیرامون مباحث و نیازهای مختلف آموزشی و پژوهشی دانشجویان رشته علوم ورزشی بحث و تبادل نظر شد. 
ایشان در گفتگو باروابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: در این جلسه بر برگزاری برنامه ها و دوره های مختلف آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاه های تخصصی به منظور افزایش سطح دانش و مهارت و توانمندی آنان و راهکارهای افزایش مشارکت دانشجویان در این برنامه ها تاکید شد.