تعداد واحدهای دوره کارشناسی علوم ورزشی (ورودی 96 و ما بعد)