تحویل گواهی های دریافتی از سایت نهاد رهبری به اساتید مربوطه

از کلیه دانشجویان محترم تقاضا می گردد با توجه به شروع امتحانات گواهی های دریافتی از سایت نهاد رهبری مربوط به دروس عمومی را به اساتید گرامی تحویل و نیازی به ارسال به آموزش نمی باشد.