برگزاری کارگاه آموزشی بازیها و ورزشهای هدفمند رشدی حرکتی کودکان

به همت انجمن علمی گروه علوم ورزشی و گروه آموزشهای آزاد و مجازی مرکز آموزش عالی کاشمر کارگاه آموزشی بازیها و ورزشهای هدفمند رشدی حرکتی کودکان در روز سه شنبه 98/03/07 با تدریس آقای حسین فرزانه برگزار شد.

این کارگاه به مدت چهار ساعت بصورت تئوری و عملی برگزار گردید که با استقبال پرشور دانشجویان همراه بود.