برگزاری دور دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویان

گزارش برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویی - اردیبهشت 1400

زمانبندی اجرای مرحله دوم انتخابات الکترونیکی شورای صنفی