برگزاری انتخابات الکترونیکی شورای صنفی دانشجویان

زمان بندی برگزاری انتخابات الکترونیکی شورای صنفی دانشجویان مرکز در تاریخ 27 و 28 اردیبهشت ماه 1400

اسامی کاندیدهای منتخب شورا

برنامه زمانی برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان اردیبهشت ماه 1400 امور دانشجویی- مرکز آموزش عالی کاشمر