برنامه 7 ترم کارشناسی رشته علوم ورزشی (ورودی 96 و ما بعد)