بازدید مسئولین شهرستان از مجموعه ورزشی مرکز اموزش عالی کاشمر