امروز پنجشنبه 30 خرداد 1398

بازدید مسئولین شهرستان از مجموعه ورزشی مرکز اموزش عالی کاشمر

بازدید مسئولین شهرستان از مجموعه ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر

همزمان با افتتاح مرکز نوآوری ترشیز مسئولین شهرستان از فضاها و اماکن ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر بازدید نمودند و آقای دکتر محمد شبانی رئیس مرکز توضیحاتی را در مورد نحوه تأمین اعتبار و فرآیند ساخت و ساز این مجموعه برای نماینده محترم و مسئولین شهرستان ارائه دادند.