بازدید علمی دانشگاه فردوسی مربوط به درس آز تکنیک های آزمایشگاهی در علوم ورزشی

به اطلاع دانشجویان محترم درس"تکنیک های آزمایشگاهی در علوم ورزشی" با کد"2333010"  می رساند:

جهت بازدید علمی از دانشگاه فردوسی مشهد روز شنبه مورخ 1398/02/14 ساعت 6 صبح  جلوی درب مرکز حضور داشته باشند.