بازدید علمی دانشجویان تربیت بدنی از تجهیزات و آزمایشگاه های علوم ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

 

دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر از تجهیزات و آزمایشگاه های علوم ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.
✡مسئول مرکز تندرستی مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: دانشجویان رشته تربیت بدنی مرکز آموزش عالی کاشمر از تجهیزات و آزمایشگاه های علوم ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.
✡دکتر علی اصغر مازنی دراین خصوص در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: هدف از این بازدید ارتقای سطح علمی دانشجویان در استفاده از امکانات آزمایشگاهی بوده است.
✡مازنی افزود: در راستای این هدف، از چهار آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، مکانیک ورزشی و رفتار حرکتی، دانشجویان بازدید نموده و با آخرین تکنیک ها و شیوه های استفاده از این وسایل آزمایشگاهی آشنا شدند.
لازم به یاداوری است؛ در این بازدید✡ علمی دکتر مازنی دانشجویان خود را در رشته علوم ورزشی در درس"تکنیک های آزمایشگاهی در علوم ورزشی همراهی نمود.