ایرنا | حمایت از کسب و کارهای نوآور مهمترین اولویت معاونت علمی ریاست جمهوری است