اولین همایش ملی انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران