اعلام نتایج برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر

اعلام نتایج برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر

اردیبهشت ماه 1400

اسامی اعضای منتخب شورا

زمانبندی اعلامی جهت برگزاری انتخابات شورای صنفی مرکز - اردیبهشت ماه 1400