اطلاع رسانی درخصوص وضعیت ناهار ظهر برای دانشجویان شرکت کننده در اردوها

بدینوسیله به اطلاع دانشجویانی که در اردوهای دانشگاه شرکت می کنند می رساند چنانچه در مقصد اردو غذایی برای آن ها در نظر گرفته شود، غذای آن روز آن ها در دانشگاه صورت خودکار کنسل می شود و هزینه ی آن به حساب تغذیه دانشجویان عودت می گردد.