اطلاعیه مهم خوابگاه: زمانبندی تخلیه سراهای دانشجویی 22 لغایت 31 تیرماه 99