اطلاعیه مهم خوابگاه

قابل توجه دانشجويان خوابگاهي

با توجه به ايجاد تغيرات در مكان و نوع مديريت خوابگاه و محدوديت ظرفيت خوابگاه با مسئوليت دانشگاه،

از كليه ی دانشجويان متقاضي خوابگاه درخواست مي گردد تا تاريخ 1397/04/06 جهت ثبت نام خوابگاه به شماره 55258801-051داخلي 109(اموردانشجويي) تماس حاصل فرمايند.

بديهي است عدم ثبت نام به موجب عدم درخواست خوابگاه خواهد بود و عواقب آن متوجه خود دانشجو مي باشد.

 

امور دانشجويی  1397/04/03