اطلاعیه شماره 12 انتخاب واحد - گروه مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر

تصویر کارشناس آموزش

قابل توجه دانشجویان مهندسی کامپیوتر و دانشجویان علوم کامپیوتر

درس کارگاه کامپیوتر گروه 3 با مشخصات زیر ارائه شده است.

رشته مهندسی کامپیوتر

کد درس:3341007

گروه:3

ساعت کلاس: یکشنبه 12-10 و سه شنبه 10-8*

استاد: خانم مهندس اسوده

 

رشته علوم کامپیوتر

کد درس: 5361007

گروه:3

ساعت کلاس: یکشنبه 12-10 و سه شنبه 10-8*

استاد: خانم مهندس اسوده

دسته مطلب: