اطلاعیه در خصوص برگزاری اردوی تفریحی

خانم ها:

پنج شنبه (12 اردیبهشت) ساعت 7 صبح از جلوی دانشگاه و 7:15 از جلوی خوابگاه خواهران

 

آقایان:

جمعه (13 اردیبهشت) ساعت 7 صبح از جلوی دانشگاه و 7:15 از جلوی دانشگاه آزاد