ارائه کارت واکسیناسیون جهت ورود به کلاس های عملی رشته علوم ورزشی

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دختر رشته علوم ورزشی ورودی 97 و 98 دانشگاه می رساند که قبل از ورود به کلاس های عملی، ارائه کارت دو دز واکسن و ارائه آن به مسئول مرکز بهداشت و درمان مرکز (آقای دکتر مازنی) الزامی می باشد. لذا این دانشجویان باید در روزهای چهارشنبه 5 آبان ماه (برای افراد بومی) و شنبه 8 آبان ماه ساعت 8 صبح (برای افراد غیر بومی و خوابگاهی) برای تایید ورود به کلاس به ایشان مراجعه نمایند تا کارت واکسیناسیون آنها تایید شود.