هیأت علمی گروه علوم کامپیوتر


دکتر حسینی- عضو هیات علمی

يكشنبه 27 فروردين 1396


دکتر قومنجانی- عضو هیات علمی

يكشنبه 27 فروردين 1396